Unsere Hunde

 

Asha Trinity Stars

 

Ausstellungen:
VN1, 4xV1, 2xCAJC, 3xCAC, CACIB

Catia glarika

 

 

Darline Glarika

 

Stammbaum: výstavy
2x VN 1,
offene Klasse V3, Res.Cac.
Klasse Nachwuchs V1