Our dogs

 

Asha Trinity Stars

 

Valuation
VN1, 4xV1, 2xCAJC, 3xCAC, CACIB

Catia glarika

 

 

Darline Glarika

 

Pedigree: výstavy
2x VN 1,
třída otevřená V3, Res.Cac.
Třída dorostu V1